Miljö

Levol Oljan AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför: 

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda  
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar 
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör 
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget 
  • Hjälpa varandra att även utanför arbetet sträva efter att agera miljömedvetet och miljöfrämjande

Från och med 2012-01-08 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig, John Pousard. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 2012-01-08, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Levol Oljan AB har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall: Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

Energisparåtgärder: Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer.
Företaget använder lågenergilampor i debelysningsarmaturer där detta är möjligt. 

Miljöanpassade inköp: Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras regelbundet under året.

Miljökrav på våra produkter och tjänster: De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer: Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning: Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

Användning av kollektivtrafik: Samtliga anställda i företaget uppmanas att nyttja kollektivtrafikens utbud vid resor som kan anpassas utefter rådande infrastruktur.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer: Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.